www.rum46.dk

rum46 - Aktuelt / Current

Release på Magasinet Speak Up! set up tolerance
01 Sep, 2006 -
30 Sep, 2006
Mange bidragsydere. Redaktører: Uzma Ahmed Andresen, Tanja Nellemann og Grete Aagaard
Udstilling og avisudgivelse

Klik på billedet og se flere billeder
> scroll down for english version
Kan vi finde nye veje i håndteringen af et paradoks, der på den ene side består i at leve som medborger i et samfund, som baserer sig på ideen om fællesskab og lighed, og som på den anden side anerkender kulturelle forskelle med de problematikker og kompromisser, om det medfører? Hvordan når vi frem til at se positivt på muligheden og udfordringen i et åbent fællesskab, der baserer sig på mangfoldighed og accept af både (u)enighed og ikke-identisk lighed?Måske skal  fællesskabet genfortælles og  genforhandles mellem  os?

ALLE ER VELKOMMEN

Release på Magasinet Speak Up! set up tolerance

Fre. d. 8. september 2006
Kl. 16.00
I udstillingsstedet rum46
Studsgade 46
8000 Århus C

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere magasinet Speak Up! set up tolerance.  Det er et uafhængigt magasin, som overordnet handler om ytrings- plads, synlighed, mulighed og ansvar i den aktuelle sociale og politiske hverdag.

Speak Up! set up tolerance er en del af kunstprojektet 'Set Up Tolerance', og er et magasin, som forandrer form, indhold og udbredelse fra udgivelse til udgivelse – alt afhængig af emne og tematik, som diskuteres og besluttes i den gældende arbejds- og redaktionsgruppe.

Fællesskab - genfortælling og genforhandling er dette nummers tema. Vi har inviteret en række samfundsengagerede skribenter, kunstnere og andre aktører til at forholde sig til emnet, ud fra deres respektive faglige, kulturelle, religiøse ståsted eller interesse. De bidrager  til magasinet med tekst og/eller billedmateriale.

Dette første nummer af Speak UP! har  form som en avis og indeholder tekster og billeder, som varierer fra det analytiske, det politiske, det beskrivende, det poetis- ke og til det æstetiske. Magasinet udkommer samlet i dansk og engelsk udgave.

Bidragydere og deltagere:
Amal Wahab, Rikke Andreassen, Behice Gökdemir, Wibeke Haldrup Pedersen, Mumtaz Khan, Yasmina Ben ari, America Vera-Zavala, Schuster Gindin, Lis Nellemann og Britta Toft, Ambara Hashi Nur, Asha Qadar Hassan, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Barbara Katzin, Filomenita Mongaya Høgsholm, Uzma Ahmed Andresen, Tanja Nellemann, Grete Aagaard

Velkommen til
SpeakUp! set up tolerance

Uzma Ahmed Andresen, Tanja Nellemann og Grete Aagaard

* Uzma Ahmed Andresen er bl.a. formand for foreningen For Etnisk Ligestilling.
Tanja Nellemann og Grete Aagaard er billedkunstnere og står bag det tværfaglige kunstprojekt 'Set Up Tolerance'
* Set Up Tolerance er støttet af Kunstrådet i Århus Kommune og Kunstrådets Fagudvalg for Billedkunst

> english version

- Is it possible to find new ways of handling a paradox that on one hand consists of living as a fellow citizen in a society basing itself on the idea of community and equality and which, on the other hand, recognises cultural differences with the dilemmas and compromises that these entail?
How do we get to the point where we can obtain a positive view on the possibility and the challenge of an open community that bases itself on diversity and acceptance of both (dis)agreement and non-identical equality?
Perhaps the community should be retold and renegotiated amongst us?

ALL ARE VELCOME

Release of the magazine Speak Up! set up tolerance

Fri.  8. sept. 2006 kl. 16.00
In artspace rum46
Studsgade 46
8000 Århus C
Denmark

We are pleased to present this first issue of the magazine Speak UP! set up tolerance. It is an independent magazine that focuses on freedom of speech, visibility, responsibility and possibility in the current social and political everyday.

'Speak Up! set up tolerance' is a part of the art project Set Up Tolerance* and a magazine, that changes in appearance, content and distribution from issue to issue - depending on the theme discussed in the changing work and editor group.

The first publication of Speak Up! Set up tolerance is titled 'Community - retelling and renegotiation'. We have invited a number of writers, artists and other contributors who all are engaged in the ongoing debate in society - to relate to the theme from their point of view, and from their interests i.e. professionally, culturally, religiously or in any other.

This first issue of Speak UP! is formed like a newspaper and manifests itself by texts and images that have an informative, poetic, political, culturally analytic and aesthetic character.

The contributors and participants are
Amal Wahab, Rikke Andreassen, Behice Gökdemir, Wibeke Haldrup Pedersen, Mumtaz Khan, Yasmina Ben ari, America Vera-Zavala, Schuster Gindin, Lis Nellemann og Britta Toft, Ambara Hashi Nur, Asha Qadar Hassan, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Barbara Katzin, Filomenita Mongaya Høgsholm, Uzma Ahmed Andresen ,Tanja Nellemann, Grete Aagaard.

Welcome to
Speak Up! set up tolerance

Uzma Ahmed Andresen, Tanja Nellemann and Grete Aagaard

* Uzma Ahmed Andresen chairman of The Society for Ethnic Equality.
Tanja Nellemann and Grete Aagaard are visual artists and have initiated the interdisciplinary art project
Set Up Tolerance
* Set Up Tolerance is supported by The Danish Arts Council's Committee for the Visual Arts and the Arts Council  of the Municipality of ÅrhusRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46